В полите на Рила и Родопа планина!

На стопанството

Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Якоруда за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ЯКОРУДА
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Якоруда за 2021.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Якоруда за 2020.
Тръжен регламент за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина при ТП ДГС Якоруда
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Якоруда за 2019.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Якоруда за 2018.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Якоруда за 2017г.