В полите на Рила и Родопа планина!

Горска сертификация

РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020г.
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Якоруда, в които е планирано да се извършва ползване през 2021г.
СЕРТИФИКАТ FSC (FSC-C074489)
ДОКЛАД НА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС ЯКОРУДА
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2019г.
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Якоруда, в които е планирано да се извършва ползване през 2020г.
РЕЗЮМЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЮЗДП - ТП “ДГС ЯКОРУДА”
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2018г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС ЯКОРУДА”
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Якоруда“
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Якоруда, в които е планирано да се извършва ползване през 2019г.
Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC® (FSC-C074489) за отговорно управление на горите.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ЯКОРУДА”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС ЯКОРУДА“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
Политика за управление на горите на територията на ТП “ДГС Якоруда”