В полите на Рила и Родопа планина!

Заповеди

На основание Заповед № РД 07-37/16.01.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 (пет) години на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост № 002713, с площ 55,596 дка, находящ се в землището на гр. Якоруда, ЕКАТТЕ 87338, община Якоруда, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда”. На основание Заповед № РД 07-37/16.01.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 (пет) години на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост № 002713, с площ 55,596 дка, находящ се в землището на гр. Якоруда, ЕКАТТЕ 87338, община Якоруда, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда”. Начална годишна наемна цена, под която участниците в търга не могат да оферират е в размер на 844,00 лева без ДДС. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в търга се извършва в деловодството на ТП „ДГС Якоруда”, на адрес: гр. Якоруда, ул. ”Хаджи Никола Вардев” № 1, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.          Оглед на обекта може да се извършва в присъствие на представител на ТП „ДГС Якоруда”, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация. До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят едновременно на условията, посочени в чл. 43а, ал. 1 от Закона за горите. Търгът ще се проведена 09.03.2017 г. от 10:00 часа в сградата на ТП „ДГС Якоруда”. Повторен търг ще се проведе на 31.03.2017 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.