В полите на Рила и Родопа планина!

Горска сертификация

РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2021г
Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC® (FSC-C074489) за отговорно управление на горите.
.Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Якоруда, в които е планирано да се извършва ползване през 2022г..
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020г.
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Якоруда, в които е планирано да се извършва ползване през 2021г.
СЕРТИФИКАТ FSC® (FSC-C074489)
ДОКЛАД НА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС ЯКОРУДА
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2019г.
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Якоруда, в които е планирано да се извършва ползване през 2020г.
РЕЗЮМЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЮЗДП - ТП “ДГС ЯКОРУДА”
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2018г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС ЯКОРУДА”
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС „Якоруда“
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Якоруда, в които е планирано да се извършва ползване през 2019г.
Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC® (FSC-C074489) за отговорно управление на горите.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ЯКОРУДА”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС ЯКОРУДА“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
Политика за управление на горите на територията на ТП “ДГС Якоруда”
АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2017г.
АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2016г
Анализ за извършен мониторинг за 2015 г. на ТП "ДГС Якоруда"
Анализ за извършен мониторинг за 2014 г. на ТП "ДГС Якоруда"
Анализ за извършен мониторинг за 2013 г. на ТП "ДГС Якоруда"